เมนู
หมวดหมู่

ข้าวหอมมะลิ เมืองพร้าว สินค้าจากจังหวัดเชียงใหม่

ข้าวหอมมะลิ เมืองพร้าว สินค้าจากจังหวัดเชียงใหม่ ผลิตจากแหล่งปลูกที่ดี การันตีระดับสากล หอม นุ่ม อร่อย น่ารับประทาน ซึ่งวันนี้แอดมิน foodpaying จะมานำเสนอสินค้ายอดนิยมจากจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านกระบวนการกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุ UTD RF (รับรองโดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)


ข้าวหอมมะลิ เมืองพร้าว แหล่งข้าวหอมระดับแชมป์

“สุรีย์รัตน์ งามแปง”ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด เลขที่ 256 ม.4 ต.เวียง อ.พร้าว จว.เชียงใหม่ บอกว่า ด้วยสภาพพื้นที่ของอำเภอพร้าวที่มีศักยภาพอุดมสมบูรณ์ทั้งดิน น้ำ อากาศอยู่ต้นกำเนิดแม่น้ำปิง เกษตรกรจึงนิยมปลูกข้าวหอมมะลิมีคุณภาพ เมล็ดเรียวยาว เป็นที่รู้จักของผู้บริโภทั้งในและต่างประเทศสหกรณ์จึงส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิแบบครบวงจร


ข้าวหอมมะลิ เมืองพร้าว ปลูกและผลิตโดยเกษตรกรชาวอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ชาวเกษตรกรมุ่งมั่นผลิตข้าวสารคุณภาพให้ผู้บริโภคได้บริโภคข้าวสารมีคุณภาพ ปลอดภัย ด้วยระบบต่าง ๆ ทั้งมาตรฐานการผลิต และผลิตภัณฑ์ เป็นที่ยอมรับทั่วโลกโดยลงทุนก่อสร้างโรงสีข้าวกำลังการผลิต 40 ตัน/วัน หรือประมาณ 6,000 ตันต่อไปแปรรูปข้าวเปลือกของสมาชิกสหกรณ์จำหน่ายเป็นที่ยอมรับและนำไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร


สินค้าผลิตโดยเกษตรกรชาวอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ข้าวหอมมะลิเมืองพร้าวมีเอกลักษณ์ด้วยกลิ่นที่หอมและข้าวที่นุ่มเมื่อรับประทานด้วยเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิแท้ที่ปลูกในแหล่งน้ำกับอากาศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ได้รับการผลิตที่ได้มาตรฐานผลิตจากโรงสีคุณภาพทันสมัย ผ่านนวัฒกรรม UTD RF และผ่านมาตรฐาน GAP,Q, HACCP, GMP Codex ร

ร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายใต้โครงการล้านนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมด้านการเกษตรปลอดภัยเพิ่มมูลค่าโดยนำนวัตกรรมมาทดแทนการใช้สารเคมีในกระบวนการ

ผลสำเร็จจากการดำเนินการตามโครงการแปลงใหญ่เห็นได้ว่าสมาชิกสหกรณ์มีต้นทุนที่ลดลงรายได้เพิ่มขึ้นมีการรวมกลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และความร่วมมือกันของสมาชิกไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การปลูกถึงการเก็บเกี่ยว สำหรับปัญหาข้าวราคาข้าวตกกต่ำนั้นกลุ่มสหกรณ์ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเนื่องจากสหกรณ์

เป็นผู้รับซื้อและรับประกันราคาขั้นต่ำจากเกษตรกร อีกทั้งสหกรณ์ดำเนินการจัดการเรื่องต้นทุนทั้งหมด สำหรับตัวอย่างต้นทุนที่ลดลงเช่นก่อนทำแปลงใหญ่เช่นค่าเตรียมดิน (ไถดะ ไถแปร ลูบเทือก) ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 696.94 บาทต่อไร่แต่หลังทำแปลงใหญ่ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 672.28 บาทต่อไร่

ค่าจ้างปลูกข้าว(ใช้แรงงานคน นาดำ )ก่อนทำแปลงใหญ่อยู่ที่ 1,057.26 บาทต่อไร่ หลังทำแปลงใหญ่ 936.14 บาทต่อไร่ ค่าเมล็ดพันธุ์(ปลูก 8กก./ไร่กก.ละ30บาท) อยู่ที่ 233.64 บาทต่อไร่ หลังทำแปลงใหญ่อยู่ที่191.23 เป็นต้น โดยมีเป้าหมายการลดต้นทุนการผลิต 20 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มผลิต 20 เปอร์เซ็นต์

ยกระดับและผ่านคุณภาพผลผลิตไปสู่มาตรฐาน 435 ราย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมีแหล่งจำหน่าย 100 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มศักยภาพบริหารบูรณการร่วมกัน


คนรักข้าวต้องรู้จัก UTD RF

นวัตกรรม ” UTD RF ” หรือ เทคโนโลยีกำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวสารสตลอดจงจรชีวิตด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

เมื่อข้าวผ่านเครื่องดังกล่าวจะเกิดการสั่นสะเทือนในระดับโมเลกุลจากคลื่นความถี่วิทยุจนกลายเป็นพลังงานความร้อนที่กระจายอย่างมากรวดเร็วและสม่ำเสมอในระยะเวลาอันสั้นจนสามารถกำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวได้เต็มที่

รักษารถสัมผัส สี กลิ่น รูปทรง ซึ่งแน่นอนว่าไม่กระทบต่อคุณภาพของข้าวแต่อย่างใดทดแทนการรมข้าวด้วยสารเคมี กันแมลงฆ่าเชื้อโรคยืดอายุการเก็บรักษาข้าวได้นานขึ้นเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้บริโภคและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูก

สำหรับผลผลิตที่ได้แบ่งการจำหน่ายไปที่ต่างประเทศคือคุณหมิง ทางเส้นทาง R3Aและจะขยายไปเซี่ยงไฮ้ ตลาดในประเทศมีการจำหน่ายที่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดย 60 เปอร์เซ็นต์เป็นตลาดผู้บริโภค 30 เปอร์เซ็นต์จำหน่ายผู้ค้าส่งและ 10 เปอร์เซ็นต์จัดส่งแอมเวย์และท็อป ซุปเปอร์มาเก็ต โดยมีการทำเอ็มโอยูร่วมกัน

ข้าวหอมมะลิ เมืองพร้าว

ข้าวหอมมะลิ เมืองพร้าว ปลูกโดยเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่

อำเภอพร้าวนอกจากเป็นแหล่งปลูกข้าวชั้นเยี่ยมแล้วในด้านหนึ่งยังมีเกษตรกรที่ทำการเกษตรด้วยความมุ่งมั่นและประสบความสำเร็จนั่นก็คือ “สมบัติ มั่งคำ”เกษตรกรสมาชิกนิคมสหกรณ์พร้าว อ.พร้าว จว.เชียงใหม่ อยู่บ้านเลขที่ 72 ม.6 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จว.เชียงใหม่ เกษตรกรตามโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ที่มีประสบการณ์หมอดินอาสา ปี 2559 ศักยภาพของพื้นที่ดินไม้ผล เลี้ยงไส้เดือนดินที่สั่งซื้อจากอินเตอร์เน็ตและนำมาขยายพันธุ์ต่อเพื่อใช้ประโยชน์ใน

การเกษตรเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือน มีการเลี้ยงปลา โรงปุ๋ยหมัก ปลูกผักอินทรีย์ การเข้าร่วมโครงการปลูกพืชผักอินทรีย์ ปลูกไม้ผล ลำไย 200 ต้น พุทรานมสด ไม้ผลพื้นเมืองหลายชนิด เสียบกิ่งมะม่วงหลายสายพันธุ์ในต้นเดียว 8 ชนิด และเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกพุทธานมสดกางมุ้ง ผักสวนครัวทุกชนิด

ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ใช้ประโยชน์ เช่นไม้สัก มะแฮะ ไผ่ รอบสวน ทดลองทำบ้านดินเป็นที่อยู่อาศัยและโรงเรือนเก็บของ สร้างบ้านที่อยู่อาศัยโดยใช้ไม้สักที่ปลูกเองในบริเวณรอบสวน เป็นพื้นที่ตัวอย่างการปลูกข้าวนาโยนและการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว

ปลูกข้าว 8 ชนิดส่งกรีนเนสเพื่อส่งต่อไปยุโรป พื้นที่การเกษตรของ”สมบัติ”ที่เป็นแปลงเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน(พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ) เป็นพื้นที่ที่มีการลดต้นทุนผลลผิตที่มีคุณภาพเพิ่มรายได้-ลดรายจ่าย เป็นเกษตรกรที่มีความขยัน เป็นครอบครัวที่ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุขพอเพียง

ข้าวหอมมะลิ เมืองพร้าว


foodpayingshop แนะนำสินค้าจากเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่

เราแนะนำสินค้าคุณภาพเพื่อให้ท่านได้เลือกรับชมอย่างง่ายดายอีกทั้งยังมี Application ที่สามารถเลือกช็อปสินค้าทุกประเภทของฝากทั่วประเทศไทยง่ายๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย ต้อง foodpayingshop กินแล้วได้ตังค์ซื้อแล้วได้ตังค์ ดาวน์โหลดเลยวันนี้